Profil společnosti
Ekonomické informace
Referenční listy
Fotogalerie
Kontakty
   
TERRACON a.s. 
U Rakovky 849 
148 00 Praha 4 
Tel.: 244 090 761 
Fax: 244 910 317 
terracon@terracon.cz 
   


Certifikáty ISO
Integrovaná politika<


  Design, foto: Hana Seyčková © 2008
     
 
  Historie společnosti
Akcionáři
Vedení společnosti
Jakost a prostředí
Integrovaná politika
   
Jakost a prostředí


Systém environmentálního managementu

V roce 2008 certifikovaný environmentální systém ve společnosti TERRACON a.s. vytváří záruku standardní podpory vyhodnocení a řešení rizik v oblasti ochrany životního prostředí, které vznikají realizací staveb.

Systém řízení jakosti

Systém řízení jakosti, certifikovaný ve společnost v roce 2008 využívá možnosti analýzy rizik, založené na statistickém vyhodnocení údajù o kvalitì produkce v jednotlivých oborech stavebního podnikání. Zajištìní trvale udržitelného rozvoje je podpořeno jak komplexním hodnocením vztahu človìka a prostředí, tak i systémovou podporou.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V roce 2008 certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OH SAS 18 001 dává předpoklad pro kvalitní systémovou podporu péče o zamìstnance v provozních podmínkách. Dùležitým přínosem tohoto nového systému je především systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které  ohrožují bezpečnost zdraví všech zamìstnancù ovlivòovaných činnostmi, výrobky nebo službami společnosti a dále pak omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazù.
Novinky: