Profil společnosti
Ekonomické informace
Referenční listy
Fotogalerie
Kontakty
   
TERRACON a.s. 
U Rakovky 849 
148 00 Praha 4 
Tel.: 244 090 761 
Fax: 244 910 317 
terracon@terracon.cz 
   


Certifikáty ISO
Integrovaná politika<


  Design, foto: Hana Seyčková © 2008
     
 
  Historie společnosti
Akcionáři
Vedení společnosti
Jakost a prostředí
Integrovaná politika
   
INTEGROVANÁ POLITIKA
QMS, EMS a BOZP

Společnost má vytvořen Integrovaný systém
dle čSN EN ISO 9001 a 14001 a OHSAS 18001.

Vedení společnosti si je vědomo odpovědnosti za kvalitu všech svých produktů při dodržování zásad bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Na základě našich zkušeností z působení na trhu stavebních prací se zavazujeme v zájmu udržení a zlepšení své pozice v oblasti budování železobetonových konstrukcí a v souladu s firemní vizí dodržovat právní požadavky a jiné požadavky zainteresovaných stran, ke kterým se společnost zavázala a dodržovat následující strategické záměry :

1) Zákazník je pro nás hlavním článkem podnikání !

1. Udržovat a postupně zdokonalovat systematické zjišování potřeb a očekávání zákazníků na trhu stavebních činností. Vyhodnocováním získaných informací zjišovat priority zákazníků v oblasti jakosti a jejich naplòováním při realizaci zakázek usilovat o neustálé zvyšování jejich spokojenosti.
2. Prohlubovat systém vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesních kvalit.
3. Realizovat a dále postupně racionalizovat a zdokonalovat integrovaný systém. Systémovým přístupem optimalizovat činnosti a tím i náklady a tak zabezpečovat zdroje pro rozvoj společnosti a konkurence schopné ceny pro zákazníky.
4. Pro zabezpečení vysoké kvality produktů firmy pečlivě vybírat a hodnotiti všechny dodavatele ovlivòující kvalitu těchto produktů a s vybranými dodavateli úzce spolupracovat s cílem získání oboustranné důvěry v dodavatelsko odběratelských vztazích.
5. Po ukončení a předání zakázky zákazníkovi zjišovat jeho spokojenost s provedenou prací, jakostí všech produktů, vystupováním a spoluprací vedoucích pracovníků.
6. Využívat oprávněných připomínek a stížností ke stanovení nápravných a preventivních opatřeních ke zlepšování systému jakosti.
7. Minimálně jednou za rok provádět pravidelné přezkoumání integrovaného systému, cílů a cílových hodnot
8. Společnost TERRACON,a.s. komunikace o politice s „osobami řízenými organizací“

2) Chceme zachovat přírodu pro další generace !

Příroda je zdrojem života a proto se zavazujeme :
1. K preventivním opatřením na ochranu životního prostředí
2. Udržovat, dokumentovat a zlepšovat systém environmentálního managementu
3. Stanovovat environmentální cíle a programy pro jejich plnění na základě používaných stavebních technologií a environmentálních dopadů
4. K prevenci znečišování
5. Vést všechny své zaměstnance společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajišovat jejich vzdělávání
6. Vytvářet potřebnou dokumentaci, vést záznamy a podávat důkazy o dodržování požadavků na zachování a zlepšování stavu životního prostředí

3) Pracujeme bezpečně !

Lidský život a zdraví jsou nenahraditelné hodnoty a proto se zavazujeme
1. postupně snižovat rizikovost práce a stále vyhledávat možná rizika činnosti a vést své podřízené k tomu, aby je znali, upozoròovali na ně a pracovali maximálně bezpečně
2. uplatòovat preventivní opatření s cílem zvyšovat bezpečnost práce a předcházet kolizním situacím
3. usilovat o trvalé zlepšování stavu v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, požární ochrany a ochrany životního prostředí
4. uplatòovat bezpečné pracovní postupy a zavádět nové stroje a zařízení s nejvyšší možnou prioritou ochrany zdraví zaměstnanců, k zabránění škodám na majetku
5. vést zaměstnance k odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví ostatních osob na pracovišti
6. srovnávat výsledky společnosti s výsledky zákazníků i konkurence
7. vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemocí z povolání.
8. k dodržování platné legislativy v oblasti BOZP. 9. prezentovat svou politiku BOZP vůči svým dodavatelům a veřejnosti,
10. k zajištění prevence úrazů a nemocí

S integrovanou politikou byli seznámeni všichni zaměstnanci společnosti.

V  Praze, dne 5. 1.2009

Předseda představenstva a.s.
Ing.Pavel Bartoň

Novinky: